Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych rodo

W zgodzie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Meverywhere Sp. z o.o. przygotowała dla swoich klientów jasną Politykę Prywatności informującą o przechowywanych i przetwarzanych danych, a także o możliwości ich usunięcia.

Meverywhere - Podmiot przetwarzający dane

W przypadku kiedy klient przechowuje dane osobowe na serwerach Skynode, Meverywhere staje się podmiotem przetwarzającym dane. Zobowiązuje się tym samym przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z postanowieniami administratora danych.

Meverywhere udostępnia swoim klientom wzór umowy powierzenia danych, na podstawie której świadczone są usługi oraz opisywane cele przetwarzania danych.

Meverywhere - Administrator danych

Meverywhere gromadzi i wykorzystuje dane wyłącznie do celów w jakich zostały zgromadzone. Wyłącznie do koniecznych informacji. Tj.:

 • dane księgowo-rozliczeniowe

 • windykacja należności

 • zarządzanie kontaktem z klientami

  • poprawa jakości usług i wydajności

  • marketing i informacje handlowe (tylko za zgodą)

 • przetwarzanie danych pracowników (w tym rekrutacja)

Dane księgowe

Zbierane dane:

 • imię i nazwisko

 • adres (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj)

 • NIP

 • numer konta

Zbieramy i przechowujemy wyłącznie wymagane dane księgowe w celach księgowych. Czas w jakim przechowujemy dane wynika z wypełniania obowiązków prawnych i jest to 60 miesięcy od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Dane księgowe przetwarzane są w sposób automatyczny, szyfrowany, czyli bezpieczny i zgodny z literą prawa, przez naszego partnera:

Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000572426, NIP PL5213704420;

Windykacja należności

Na wypadek windykacji należności od naszych klientów, przechowujemy dane kontaktowe jak i dane księgowe, dodatkowo na okres wymagany do spełnienia żądań wynikających z wypełnianych umów.

Zarządzanie kontaktem z klientami

Zbierane dane:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • nr. telefonu

Poprawa jakości usług i wydajność

Dane kontaktowe jak i korespondencję przechowujemy przez czas świadczenia usługi, tak aby podnieść jakość świadczonych przez Meverywhere usług. Dodatkowo przechowujemy w.w. dane przez okres 36 miesięcy po zakończeniu umowy, na wypadek żądań ze strony klientów. Po tym okresie dane oraz ich kopie są usuwane ze wszystkich nośników.

Marketing i informacje handlowe (tylko za zgodą)

Zbierane dane:

 • imię i nazwisko

 • stanowisko

 • adres e-mail

 • nr. telefonu

Dane kontaktowe na potrzeby kontaktu handlowego i przesyłania ofert marketingowych, zbieramy wyłącznie po ówczesnej zgodzie klienta. Klient ma prawo do cofnięcia wydanej wcześniej zgody w każdym momencie, a także do wglądu, modyfikacji (sprostowania), ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych ze wszystkich nośników, przez administratora danych,a także wszystkie podmioty przetwarzające dane na rzecz administratora, którym jest Meverywhere.

Dane pracowników (w tym rekrutacja)  

Dane pracowników przechowywane są na zasadach opisanych w regulaminie pracy. Dane osób rekrutowanych przechowujemy przez czas trwania procesu rekrutacji na dane stanowisko, po czym niezwłocznie je usuwamy, czas rzeczywisty przechowywania może wynieść do 1 roku.

Osoba, której dane są przetwarzane może dochodzić przysługujących jej praw, w tym prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz innych wymienionych powyżej, kierując e-mail na adres: iod@meverywhere.pl

Meverywhere nie udostępnia danych pracowników, klientów oraz osób znajdujących się w bazie marketingowej podmiotom trzecim.

Pamiętaj, że od 25.05.2018 r. masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązki Meverywhere

 • przetwarzanie danych wyłącznie do wcześniej określonych celów związanych z realizacją usług,

 • stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa,

 • jak najszybciej (w ciągu 72 godzin) powiadomić właściwy organ o wykryciu naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone,

 • w przypadkach naruszeń danych osobowych mogących skutkować naruszeniem praw i swobód określonych osób niezwłocznie informować je o tym fakcie

Wszystkie prawa osób, których dane są przetwarzane (więcej informacji https://giodo.gov.pl/559)

 • prawo dostępu do danych

 • prawo do sprostowania danych

 • prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych)

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz niepodleganiu decyzjom opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Lokalizacja danych

Wszystkie dane osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Meverywhere nie wysyła danych do podmiotów znajdujących się poza terenami Unii Europejskiej jak i nie przechowuje danych na serwerach poza Unią Europejską.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat RODO zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem dostępnym na stronie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami