Projekt Unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Opracowanie Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych jako narzędzia poprawy bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych przez użytkowników końcowych

Numer umowy o dofinansowanie

POIR.01.01.01-00-0340/18-00

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dot. opracowania Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych (SCSI), wpływającego na znaczącą poprawę bezpieczeństwa użytkowników końcowych usług internetowych. Technologia znajduje się na II poziomie gotowości technologicznej – określono pożądane funkcjonalności systemu i ich zastosowanie, przyjmujące za punkt wyjścia ochronę interfejsu użytkownika (UIP). Docelowo stworzymy prototyp systemu i zwalidujemy go w warunkach rzeczywistych przez integrację z serwisem internetowym partnera, co pozwoli na pozyskanie IX poziomu gotowości.

Rezultat projektu będzie innowacją produktową. Będzie to rozwiązanie w zakresie ochrony użytkowników przed wektorami ataku typu Man-in-the-Browser (MITB) i Man-in-the-Middle (MITM), stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie, w szczególności: banków, firm udzielających pożyczek online, hostingowych oraz sieci VOD. Będzie wyróżniać się podejściem do ochrony przed cyberatakami na serwisy internetowe, mającymi na celu nieautoryzowaną zmianę wyświetlanej treści po stronie użytkownika lub kradzież danych. Planowane cechy/funkcjonalności rezultatu, świadczące o jego przewadze na rynku to: oparcie systemu jedynie na oprogramowaniu, bezagentowy charakter, uodpornienie na wektor ataku typu MITB oraz monitoring prób ingerencji w sesję w czasie rzeczywistym.

Planowany okres realizacji projektu

01.10.2018 – 31.03.2020

Wartość projektu

4 137 293,00 zł

Dofinansowanie

2 671 866,80 zł

Opis projektu

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań serwerowych MEVframe dla udoskonalenia procesów zarządzania danymi.

Numer umowy o dofinansowanie

RPMA.03.03.00-14-C651/19-00

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności Meverywhere na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej, autorskiej struktury budowy serwerowni, która cechować się będzie znacznie zwiększoną wydajnością, automatyzacją przy równoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i optymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni.

Zakres inwestycji obejmujący zakup środków trwałych i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia wyników prac B+R.

Planowany okres realizacji projektu

01-05-2019 – 31.03.2020

Wartość projektu

2 604 734,10 zł

Dofinansowanie

999 898,64 zł

Opis projektu

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych usług hostingowych w oparciu o autorską koncepcję Disaster Recovery Center.

Numer umowy o dofinansowanie

RPMA.03.03.00-14-D890/20-00

Planowany okres realizacji projektu

01-08-2020 – 31.03.2021

Wartość projektu

5 211 411,60 zł

Dofinansowanie

2 042 339,34 zł

Opis projektu

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnej usługi centrum monitorowania i diagnozowania ruchu internetowego dla poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Numer umowy o dofinansowanie

RPLD.01.02.02-10-0146/19-00

Planowany okres realizacji projektu

01-05-2020 – 31.10.2022

Wartość projektu

5 095 631,50 zł

Dofinansowanie

3 373 866,75 zł

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami